خانه / بایگانی برچسب: بررسی

بایگانی برچسب: بررسی

تحقیق و بررسی در مورد بررسي نقش مشاركت اوليا در پيشرفت دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   مقدمه حضور يک فرزند با هوش و درس‌خوان در خانواده که از همان سال‌هاي اول تحصيل قابل تشخيص است، وظيفه والدين و به خصوص مادر را صد چندان مي‌کند. متأسفانه مادران وظيفه خود را در اين مي‌بينند که بالاي سر فرزندشان بايستند، تا او مشق‌هايش را بنويسد، از او درس بپرسند، ديکته بگويند و يا حتي بعضي از کارهاي درسي فرزندشان را انجام دهند. هدف و تمرکز همه اين فعاليت‌ها- فرزند- است، اما اين کارها تا چه زماني مي‌تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدين از چنين روش‌هايي به نتايج موثر و ماندگاري مي‌رسند؟ مادراني که علاقه‌مند به پيشرفت مستمر و واقعي فرزندشان هستند، بايد جهت قسمتي از فعاليت‌ها را به طرف خود برگردانند. مادران بايد پا به پاي فرزندان، پيش روند، اما نه در امور درسي، بلکه در رشد فکري و فرهنگي. يک مادر منطقي، در وهله اول انتظار خودش را از خود بالا مي‌برد و به آنچه دارد قانع نمي‌شود. او همه وقتش را به امور روزمره و خنثي اختصاص نمي‌ ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي آموزش و پرورش  شهرستان ايذه چكيده : این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان مرند ، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است .  برآورد میزان تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان، روابط همسالان با یکدیگر در ایجاد  خود پنداری مثبت آنان و بر آورد میزان ارتباط خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط  با پیشرفت تحصیلی آنان.    برای اجرای پژوهش 1014 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از رشته ها و پایه های مختلف انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. سؤالات بر اساس طیف لیکرت با توجه به آزمونهای خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیت تنظیم شده است . 1- مقدمه : يكي از اهدا ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي و عملكرد اثرات اشتغال بر سلامت زنان در سال ۸۸ ۸۹

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27   اثرات اشتغال بر سلامت زنان از دهة هفتاد ميلادي مطالعات در زمينة نابرابري‌هاي موجود در مورد شاخص‌هاي سلامت و بيماري‌ و به‌ويژه تفاوت در مورد سلامت زنان و مردان در سطوح ملي و بين‌المللي در غرب آغاز شده است (Hunt & Annandale, 1999). از آن‌جا كه دامنة مطالعات فوق‌الذكر عمدتاً به جوامع غربي محدود شده است، جاي خالي تحقيق در اين زمينه در ارتباط با جوامع ديگر در عرصة بين‌المللي به خصوص جوامع جهان سوم يا جوامعي كه داراي فرهنگي متفاوت با جوامع غربي هستند، احساس شده است(Khlat et al. 2000). در كشوري چون ايران، كه در منطقة خاورميانه قرار گرفته، مطالعات در زمينة سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدايي خود قرار دارد. تحقيقي(Ahmad-Nia, 2000) كه در اين مقاله به بخشي از نتايج آن اشاره مي‌شود، تلاشي در راستاي از ميان بردن خلا موجود در زمينة مطالعة تفاوت‌هاي سلامت و بيماري در مورد مادران شاغل و غيرشاغل در سطح شهر تهران است كه در چارچوب جامعه&z ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   بيان مسئله در اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در مدارس محدوده شهرستان ايذه از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد . بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد . بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد . بين دانش آموزان پسر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجوددارد . بين دانش آموزان دخترداراي پدر فرهنگي وغير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد. اهميت و ضرورت تحقيق : اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   چكيده مقاله پژوهشي حاضر با هدف بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن، رابطه معنادار ميان اين دو متغير را به کمک روش پيمايشي مورد بررسي قرار داده است. حجم نمونه تحقيق400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت‌گانه شهر شيراز بود که با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي و تصادفي ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظري تحقيق براساس عقايد «اروينگ گــافــمن»، «بــورديو»، «گيدنز» و «نظريه مبادله» شکل گرفته است. نتايج تحقيق با استفاده از آمارههاي توصيفي و استنباطي نشان ميدهد که ميانگين مديريت بدن برابر با 8/62 درصد است که حاکي از ميزان بالاي توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرايشي، مراقبت و... است. همچنين بين متغيرهاي مصرف رسانه‌اي، پذيرش اجتماعي بدن و پايگاه اقتصادي- اجتماعي با مديريت بدن رابطه مستقيم و معنادار و بين متغيرهاي دينداري و مديريت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. کليد واژه مديريت بدن، ز ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي نقش كتابخانه ها در مدارس شهرستان ايذه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21   چکيده پژوهش حاضر وضعيت کيفي کتابخانه هاي آموزشگاهي ( دبيرستاني) شهر ايذه را از لحاظ مديريت، نيروي انساني, بودجه، منابع، و فضا و جايگاه اين کتابخانه ها در بدنه آموزش و پرورش در سال تحصيلي 85 - 1384مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري اين پژوهش 150 دبيرستان دولتي عمومي فعال شهر ايذه مي باشد.تعداد 50كتابخانه آموزشگاهي به روش نمونه گيري تصادفي ساده - 5 دبيرستان پسرانه و 5 دبيرستان دخترانه از هر ناحيه - از نواحي پنجگانه شهر ايذه، انتخاب و با روش پيمايشي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار اين پژوهش يک پرسشنامه محقق ساخته است كه بين مديران دبيرستانها توزيع گرديد .اطلاعات حمع آوري شده، با استفاده از نرم افزار آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترين يافته هاي پژوهش نشان داد که : 70 درصد کتابخانه هاي آموزشگاهي کتابدار ندارتد. کتابداران 30 درصد باقي مانده از نيروهاي مازاد آموزش و پرورش و يا از مربيان پرورشي هستند. 4 درصد اين کتابداران داراي تحصيلات کتابداري مي باشند. بيشتر موضوعات کتابهاي ا ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 126   فصل اول: بیان مسئله تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن: دکتر شکوه نوابی نژاد در حوزه‌ی روانشناسی زن خشونت را به معنای ضرب و شتم یا هر گونه تجاوز به زن و شکنجه و آزردن وی بر شمارد که در سراسر دوران زندگی شکل‌های گوناگون از آن بروز می‌یابد.(1) تعریف خشونت علیه زنان که در اعلامیه سازمان ملل آمده است به شرح زیر است، هر چند که به آن محدود نمی‌شود. (یونسکو 1994) الف) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در خانواده‌ها بر زنان اعمال می‌شود. نظیر کتک زدن و تجاوز جنسی به دختران در خانه، خشونت در ارتباط با جهیزیه، تجاوز جنسی به زنان ، ختنه کردن دختران و زنان و دیگر اعمال سنتی که به زنان آسیب می‌رساند. ب) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در جامعه اتفاق می‌افتد نظیر تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب و تحقیر در محیطهای تحصیلی و کاری و به فحشاء کشیدن دختران و زنان. ج) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در نقاط مختلف جهان یا توسط دولتها اعمال یا ندیده گرفته می‌شود.(1) خانواده اولی ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي مسئله آمادگي جسماني و اقتصادي دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   بيان مسئله: آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعاليتهاي سلامتيبخش چون دويدن نرم وآهسته،تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،بهرهوري و طول عمر خود را افزايش دهند.بعضي از متخصصين تربيتبدني معتقدند که تودهها بايد آمادگيجسماني را مدنظر داشته باشند،چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيتبدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد ميکنند(آزاد،1381). در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاقهاي آماده نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.اين نتيجه،تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسمان ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي ميزان سواد والدين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13   بیان مسئله قدم اول درموفقیت این است که پیروز شدن را بخواهیم، تنها به این صورت است که اصول موفقیت را به آسانی خواهیم آموخت. موفقیت درتحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد واین عوامل در مجموعه ای فردی، آموزشگاهی، خانوادگی واجتماعی طبقه بندی می شود. بی تردید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل مختلفی نظیر درآمد، سطح تحصیلات والدین، رفتاروالدین، محیط خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، رفتار معلم و... بستگی دارد. دراین تحقیق من عامل دوم یعنی سطح تحصیلات والدین را مورد بررسی قرار می دهم. سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف در پیشرفت تحصیلی ویا افت تحصیلی تأثیر می گذارد.   هدف تحقیق دراین تحقیق هدف این است که مشخص شود، آیا تحصیلات والدین از عوامل موثردرپیشرفت تحصیلی فرزندان به حساب می آید وپیشرفت کودکان به آن بستگی دارد یا خیر.  اهمیت وضرورت تحقیق هرگاه درمورد وضع تحصیل وچگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صحبت به میان می آید، اغلب با پدرومادرهایی بر ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت اشتغال زنان تحصیلکرده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9   پایان نامه بررسی وضعیت اشتغال زنان تحصیلکرده طرح مسئله و بیان سوالات تحقیق :امروزه پدیده بیکاری تحصیل کردگان در همه جا به چشم میخورد و بر حسب شرایط اقتصادی خاص هر یک ، میزان آن در کشور فرق میکند. در این میان بیکاری زنان تحصیل کرده دانشگاهی که نقش مادری و همسری خود را باید به بهترین وجهی ایفا کنند بیشتر نمود پیدا می کند. با وجود این که جهان بسوی استفاده بهینه از نیروی انسانی است ولی همچنان زن بعنوان جنس دوم مطرح می گردد. قبل از اینکه توانایی، هوشمندی و کارایی او مد نظر قرار گیرد جنسیت اوست که توانایی اش را تحت پوشش قرار میدهد و با توجه به اینکه همگام با مردان در دانشگاه ها درس میخوانند ولی به هنگام فارغ التحصیل شدن راهیابی به بازار کار و استخدام از سوی کارفرمایان با دید اغماض نگریسته می شود و مورد تبعیض قرار می گیرد. در طول تاریخ زنان سازنده ترین نقشها و ناعادلانه ترین سهم را داشته اند. زنان در درون مناسبات بسیار پیچیده این نهاد با داشتن بالاترین کارکرد تولیدی، خدمات و از همه مهمتر با د ...

ادامه نوشته »