دانلود مقاله درباره شناسایی و تحلیل ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی ERP

دانلود رایگان دانلود مقاله درباره شناسایی و تحلیل ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی ERP 

این محصولدانلود مقاله درباره شناسایی و تحلیل ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی ERP را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


دانلود مقاله درباره شناسایی و تحلیل ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی  ERP  در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کسب و کار از با در نظر گرفتن نیاز به یکپارچگی سیستمها و فرآیندهای سازمانی به ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﺴﻮس روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ارزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ. FMEA تکنیکی تحلیلی و متکی برقانون ((پیشگیری قبل ازوقوع)) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کارمی رود.توجه این تکنیک بر بالا بردن ضریب امنیت ودرنهایت رضایت مشتری،ازطریق پیشگیری از وقوع خرابی است .  FMEA ابزاری است که با کمترین ریسک ، برای پیش بینی مشکلات و نقص ها در مراحل طراحی و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان به کار می رود یکی از عوامل موفقیت  FMEAزمان اجرای آن است.این تکنیک برای آن طرح ریزی شده که((یک اقدام قبل ازواقعه باشد))نه((یک تمرین بعد ازآشکارشدن مشکلات )) ب …

این محصول “دانلود مقاله درباره شناسایی و تحلیل ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی ERP  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *