تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دانلود رایگان تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی “را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

تحقیق-مسؤولیت-مدنی-دولت-در-قبال-اشخاص-خصوصی

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی، در قالب فایل word و در حجم ۶۴۰ صفحه.

 سال دفاع: ۱۳۸۸، دانشگاه تهران

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت
۱-۱) اجتماع سیاسی
۲-۱) اقتدار سیاسی
۳-۱) تعریف دولت
۴-۱) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
۱-۲) دولت مبتنی بر رضایت
۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی
۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی
۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی
۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی
۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده
۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
۵-۲) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
۱-۱) یونان باستان و عدالت طبیعی
۲-۱) هابز و عدالت قراردادی
۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا
۴-۱) کانت و عدالت مطلق
۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
۶-۱) نظریه عدالت رالز
۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
۸-۱) هایک و نفی عدالت
۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
۱) ایالت کبک
۲) کشور کانادا
۳) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی
۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
۱-۳) مفهوم ایدئولوژی
۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
۳-۳) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
۱-۱) از مسوولیت تا تقصیر
۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
۱-۲) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۳) تفسیر زبانی خطای اداری
۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
۱-۱) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط
۳-۱) نظریه سبب مناسب
۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
۱-۲) تقصیر زیان دیده
۲-۲) فعل شخص ثالث
۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
۱-۳) خطای سنگین
۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین
۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی
۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری
۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت
۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
۱) دلایل فرعی
۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۲-۳) خطای عمدی دولت
۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
۱-۱) اوصاف قاطع خسارت
۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد
۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد
۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت
۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد
۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
۱-۲) خسارت اقتصادی
۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)
۳-۲) خسارت معنوی
۴-۲) زیان جسمی
۵-۲) مرگ و غرامت
۶-۲) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
۱-۳) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۳) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری
۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری
۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
۱-۴) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
۱) زیاندیده مستقیم
۲) مشمولان زیان پخش شده
۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا
۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط
۲-۴) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۱) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۲) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی  “توسط پورتال   گوگل شاپ  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع:  google-shop.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود طرح توجیهی شرکت کناف

دانلود رایگان دانلود طرح توجیهی شرکت کناف ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *