تحقیق و بررسی در مورد بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي آموزش و پرورش  شهرستان ايذه چكيده : این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان مرند ، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است .  برآورد میزان تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان، روابط همسالان با یکدیگر در ایجاد  خود پنداری مثبت آنان و بر آورد میزان ارتباط خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط  با پیشرفت تحصیلی آنان.    برای اجرای پژوهش 1014 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از رشته ها و پایه های مختلف انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. سؤالات بر اساس طیف لیکرت با توجه به آزمونهای خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیت تنظیم شده است . 1- مقدمه : يكي از اهدا ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد حبیب بن مظاهر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35   حبیب بن مظاهر حبیب مظاهر (مظهر) اسدی از اصحاب خاصرسولخداوامیرالمومنینعلی علیه السلامبود و در جنگ هایجملوصفینونهرواندر کنار امام علی جنگید. او از حاملان علوم علی علیه السلام به شمار می‌رفت و پسرعمویش، اباثور، در میان اعراب به شاعری و سوارکاری شهرت داشت. حبیب از کسانیبود که برایامامحسین علیه السلامنامه نوشت و هنگامی کهمسلم بن عقیلنماینده امام بهکوفهوارد شد، در منزلمختاربه حمایت از او سخن گفت. او به همراهمسلمبن عوسجهدر کوفه برای امام حسین علیه السلام از مردمبیعتمی‌گرفتند اما وقتیابن زیادوارد کوفه شد و کوفیان مسلم راتنها گذاشتند، افراد قبیله‌اش حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه را از چشم ماموران ابنزیاد پنهان کردند. آن دو وقتی خبردار شدند که امام حسین علیه السلام به کربلارفته، مخفیانه به سویش حرکت کردند. روزها مخفی می شدند و شب‌ها به سرعت می‌رفتند تابه اردوی امام علیه السلام ملحق شدند و سرانجام به شهادت رسیدند. نيم روز، مقاومت و فداكارى، و قرنها تابندگى و افتخار; اين ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی افت تحصیلی دانش اموزان

چکیده یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و موثر بین این دو عنصر می باشد. تاکنون در مورد راهبردهای آموزشی و روشهای تدریس معلم تحقیقات خوبی صورت گرفته است و معلمان در دوره های مختلف با روشها و راهبردهای آموزشی آشنا می شوند ولی به عنصر اساسی دیگر فرایند آموزش ویادگیری یعنی دانش آموز وروشها و راهبردهای یادگیری او توجه چندانی صورت نگرفته است. امروزه جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و کمک به ارتقای عملکرد تحصیلی آنان به عنوان یک اصل مهم در نظام آموزشی هر جامعه مورد نظر است. استفاده از راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارد. یک دانش آموز همانگونه که نیازمند یادگیری خواندن، نوشتن و حساب کردن است، باید نحوه مطالعه و یادگیری را نیز بیاموزد. در واقع اساس منطقی آموزش بر این اصل استوار است که به دانش آموزان یاد بدهیم چگونه یاد بگی ...

ادامه نوشته »

۱۹۵ دانلود تحقیق: سيالات هيدروليك و بررسی خواص و انواع آن ۱۴ صفحه فایل ورد

                    مقدمه آب اولين سيالي است كه از آن براي انتقال قدرت استفاده شده است.آب گرچه داراي خواص خوبي چون دسترسي آسان،قيمت پائين و مقاومت در مقابل آتش مي باشد ولي خواص ضعيف روانكاري،محدودة كم درجه حرارتهاي كاري و ايجاد زنگ زدگي،استفاده از آن را در سيستمهاي پيشرفته و جديد محدود مي نمايد. روغنهاي معدني از ابتداي قرن بيستم در دسترس بوده اند اما استفاده از مواد افزودني جهت بهبود بخشيدن خواص شيميايي و فيزيكي روغنهاي هيدروليك در سال 1940 آغاز شد.اين روغنها،به شدت قابل اشتغال بوده و هنگام كاربرد در درجه حرارتهاي بالا،احتمال جدي بروز خطر وجود دارد،لذا استفاده از سيالات مقاوم به آتش كه اساساً با پاية آبي و بصورت محلول در آب عرضه مي شوند گسترش يافته است. خواص سيال هيدروليك چگالي نسبي يا وزن مخصوص نسبت حجم مشخصي از سيال در دماي معين به وزن همان مقدار حجم آب را چگالي نسبي يا وزن مخصوص مي نامند.چگالي نسبي روغنهاي معدني در حدود 9/0 است.(مقادير دقيق با توجه به روغن پايه و افزودني هاي مورد استفاده محاسبه مي گردد). مواد مصنوعي داراي چگالي ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان ايذه ۵۶ برگ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 57   چکيده : هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمايي شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه ارزيابيآمادگي جسماني شامل استقامتعضلاني (درازونشست)، انعطافپذيري،چابکي (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگيقلبيتنفسي(پله)،وآزمونهاي ويژه ارزيابي ترکيب بدني شامل شاخص توده بدني و درصد چربي بدن بود.از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي جسماني وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با درصد چربي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت. کليدواژهها: آمادگيجسماني،ترکيب بدنی،وضعيت اقتصادي _اجتماعي مقدمه پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،ف ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل عناصر داستانی در داستانهای قرآن کریم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22   تحلیل عناصر داستانی در داستانهای قرآن کریم (16 صفحه - از 1 تا 16) مجلات : علوم انسانی»مدرس علوم انسانی»زمستان 1378 - شماره 13» نويسنده: پروینی، خلیل - نويسنده: حریر چی، فیروز چکیده داستانهای قرآن از دیر باز از جنبه‏های مختلف تاریخی، محتوایی، تربیتی و غیره بررسی شده‏اند، اما به جنبه‏های هنری، مسائل مربوط به شیوه‏های داستان پردازی و تحلیل عناصر داستانی آنها خیلی کمتر توجه گریده است.داستان به عنوان یک شکل ادبی و هنری دارای ساختار هندسی خاصی است که آن را از دیگر اشکال ادبی مانند قصیده، خطبه، مقاله و غیره متمایز می‏سازد.داستانهای قرآن در ردیف داستانهای واقعی تارخی قرار دارند، اما با داستانهای واقعی تاریخی که معمولاً آثار خیال و مبالغه در آنها مشاهده می‏شود فرق دارد.چرا که به تصریح خود قرآن، هم حوادث و سرگذشتهای داستانهای قرآن«بالحق»هستند و هم گزارش و نقل آنها که از طرف خداوند صورت گرفته«بالحق» است.این گونه سرگذشتهای واقعی و ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت تأثیر سطح کودگیاهی مختلف بر ویژگی رشد رازیانه و salvia و روغن های ضروری شان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد اسلاید:16 گزیده :  بررسی ای در مقایسه تأثیر کودگیاهی طبیعی در سه سطح اجرا شد یعنی (6 و 12 و 18 m 3 / frd ) و کوددهی معدنی (150 kg سولفات آلومینیوم، kg 150 سولفات آلومینیوم، kg 150 مونو فسفات کلسیم و kg 50 سولفات / fed پتاسیم) در رشد و باردهی رازیانه تلخ ( Foeniculum Vulgarevar . Vulgarc Mill ) و مریم گلی مصری ( Salvia officinalis )، در فصول 2004 / 2003 و 2005 / 2004 و در ایستگاه مزرعه. آزمایشی مرکز تحقیق ملی، در shalakan kalubia اداره شد. این نتایج پیدا کرد که همه سطوح کودگیاهی به طور چشمگیری ارتفاع گیاه تعداد شاخه ها، وزن های خشک و تازه گیاهان و روغن (%) در دانه های رازیانه و گیاه مریم گلی را افزایش داد، همچنین دانه، گیاه و روغن، گیاه / ml و L/fed را به ترتیب در رازیانه مریم گل به بار آورد. همانطور که با کوددهی معدنی مقایسه شد. با افزایشی سطوح کود گیاهی پارامترهای بررسی شده را افزایش داد و لیکن، سطح بالا به طور چشمگیری در بیشتر موارد در پایین تری ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد پیشینه تحقیق قلب و ورزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   پیشینه تحقیق مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 9، شماره 2/ تابستان 1386/ 19-14 تأثیر ورزشهای هوازی با شدت پایین بر فشارخون سید محسن حسینی بروجنی 1، زیبا فراهانی**، حسین شیری**، دکتر ژیلا عابد سعیدی***، دکتر حمید علوی مجد†، سعید حمیدی زاده†† *مربی گروه پرستاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ** مربی گروه پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، *** استادیار گروه پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، †استادیار گروه آمار زیستی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ††کارشناس ارشد پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. کاهش فعالیتهای جسمی (کم تحرکی) و پرفشاری خون هر دو از عوامل خطر در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی و سکته های مغزی می باشند. كنترل فشارخون در محدوده طبیعی می تواند از ایجاد این عوارض پیشگیری كند یا آنها را به تعویق اندازد. استفاده از روشهای غیر دارویی یكی از اقدامات مهم در كنترل فشارخون می باشد. این مطالعه با هدف ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد جبران خليل جبران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 55   فهرست عنوان صفحه مقدمه..................................................................................................................2 بخش اول............................................................................................................4 تولد و دوران کودکي (1895-1883)..................................................................4 خليل جبران........................................................................................................6 دوران بزرگسالي.................................................................................................9 بخش دوم.........................................................................................................11 مهاجرت به آمريکا(1898ـ1895).....................................................................11  نويسندگي....................................................................................... ...

ادامه نوشته »

تحقیق و بررسی در مورد بررسي نقش مشاركت اوليا در پيشرفت دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   مقدمه حضور يک فرزند با هوش و درس‌خوان در خانواده که از همان سال‌هاي اول تحصيل قابل تشخيص است، وظيفه والدين و به خصوص مادر را صد چندان مي‌کند. متأسفانه مادران وظيفه خود را در اين مي‌بينند که بالاي سر فرزندشان بايستند، تا او مشق‌هايش را بنويسد، از او درس بپرسند، ديکته بگويند و يا حتي بعضي از کارهاي درسي فرزندشان را انجام دهند. هدف و تمرکز همه اين فعاليت‌ها- فرزند- است، اما اين کارها تا چه زماني مي‌تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدين از چنين روش‌هايي به نتايج موثر و ماندگاري مي‌رسند؟ مادراني که علاقه‌مند به پيشرفت مستمر و واقعي فرزندشان هستند، بايد جهت قسمتي از فعاليت‌ها را به طرف خود برگردانند. مادران بايد پا به پاي فرزندان، پيش روند، اما نه در امور درسي، بلکه در رشد فکري و فرهنگي. يک مادر منطقي، در وهله اول انتظار خودش را از خود بالا مي‌برد و به آنچه دارد قانع نمي‌شود. او همه وقتش را به امور روزمره و خنثي اختصاص نمي‌ ...

ادامه نوشته »